GDPR megfelelőség

INFORMATION CLAUSE AVAILABLE UNDER THE LINK ATTACHED IN THE E-MAIL

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlamenti és Tanácsi 2016/679/EU rendelet 13. cikke (1) és (2) bekezdése (a továbbiakban: „RODO”, EU Hivatalos Lapja L 119, 2016.05.04., 1.o.) alapján tájékoztatjuk, hogy:

  1. Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Clico Hungary, Budapest 1134, Devai utca 26-28, Hungary
  2. A Clico Hungary Adatvédelmi Tisztviselője az gdpr@clico.hu e-mail címen, valamint a +48123783700 x. 1121 telefonszámon érhető el.
  3. Az Ön személyes adatainak kezelésének jogalapja: a RODO 6. cikke (1) bekezdése b) pontja, célja: szolgáltatás nyújtását megelőző előtti közbeszerzési eljárás lefolytatása.
  4. Az Ön személyes adatait az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, de legalább a szolgáltatásnyújtás vagy az áruszállítás befejezéséig tartó időtartam, valamint a jogvédelem biztosításához, különösen bármilyen igény érvényesítéséhez szükséges, vagy az Adatvédelmi Tisztviselőre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartam alatt tároljuk, attól függően, hogy melyik időszak a hosszabb.
  5. Az Ön személyes adatai nem képezik automatikus kezelés és automatizált döntések, ezen belül a profilalkotás alapját.
  6. Az Ön személyes adatait harmadik félnek nem továbbítjuk, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekkel az Adatvédelmi Tisztviselő adatkezelés céljából működik együtt, valamint azokat a szervezeteket és szerveket, amelyek részére az általános hatályú jogszabályok szerint az Adatvédelmi Tisztviselő a személyes adatokat köteles vagy jogosult továbbítani.
  7. Megfelelő nyilatkozatnak az gdpr@clico.hu e-mail címre történő küldésével Önnek joga van tetszőleges időben kérelmezni személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok további kezelése ellen (ami nem befolyásolja a fenti adatok kezelésének jogszerűségét).
  8. Önnek joga van panasszal élni az adatkezelést felügyelő hatóságnál, pl. Adatvédelmi Hivatalhoz (Warszawa, ul. Stawki 2), abban az esetben, ha úgy ítéli, hogy személyes adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályok megsértésével történik.