Adatvédelmi irányelvek

CLICO Sp. z o.o. Adatvédelmi irányelvek / Clico Sp. z o.o. Cookie-irányelvek

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT


CLICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (bejegyzett székhely Krakkóban az ul. Oleandry 2, 30-063 Krakow címen, a Nemzeti Cégjegyzék 11. sz. vállalkozási részébe a Krakow-Śródmieście Kerületi Bíróság által a KRS no. 0000107000, NIP 6770009678 adószámmal, PLN 51.000,00 részvénytőkével bejegyezve).

 1. Az adatkezelő („Adatakezelő”) a CLICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (bejegyzett székhely Krakkóban az ul. Oleandry 2, 30-063 Krakow címen, a Nemzeti Cégjegyzék 11. sz. vállalkozási részébe a Krakow-Śródmieście Kerületi Bíróság által a KRS no. 0000107000, NIP 6770009678 adószámmal, PLN 51,000.00 részvénytőkével bejegyezve).
 2. A személyes adatokat a 2018. május 10-i személyes adatok védelméről szóló törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2016. április 27.) alapján kezeljük.
 3. Az Adatkezelő olyan személyes adatokat gyűjt és kezel, melyek szükségesek a szolgáltatások nyújtásához és a Clico Partnerportálon történő regisztrációhoz, illetve marketinges, statisztikai és jelentéstételi célokra.
 4. Az Adatkezelő a következő személyes adatokat gyűjti: vezetéknév, utónév, telefonszám, e-mail-cím.
 5. Az Adatkezelő olyan személyes adatokat gyűjt és kezel, melyek szükségesek a szolgáltatások nyújtásához, illetve marketinges, statisztikai és jelentéstételi célokra. Az Adatkezelő különösen a következő célokból gyűjt személyes adatokat:
 6. marketinges ajánlatok kidolgozása és bemutatása,
 7. Clico Partnerportálon történő regisztrálás,
 8. az Adatkezelő és harmadik felek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos közvetlen üzletszerzés
 9. statisztikai és elemzési célok,
 10. valamilyen jogszabályból eredő jog gyakorlása vagy kötelezettségnek való megfelelés, beleértve a számlák kibocsátását is,
 11. megállapodás teljesítése, amennyiben az érintett az adott szerződés szerződő fele; vagy az érintett kérésére, amennyiben az adatkezelés a megállapodás megkötéséhez szükséges előzetes intézkedések végrehajtásához szükséges,
 12. az Adatkezelő vagy az adatot fogadó fél jogszerű céljainak eléréséhez, ha ez a feldolgozás nem ellentétes az érintett jogaival és szabadságaival.
 13. Az Adatkezelő az ügyfelek adatait a következő események során gyűjti:
 14. a) regisztrálás a honlapon keresztül,
 15. b) regisztrálás telefonon vagy e-mailben,
 16. c) regisztrálás írásban egy, az Adatkezelő által szervezett képzés, konferencia vagy egyéb esemény előtt vagy során.
 17. Az Adatkezelő az alkalmazandó joggal összhangban megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy gondoskodjon az ügyfelek személyes adatainak maximális védelméről. A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Az Adatkezelő megfelelő engedélyeket nyújt az olyan személyek számára, akik hozzáférhetnek a személyes adatokhoz. A biztonság és a jogtalan feldolgozás megakadályozása érdekében az Adatkezelő kockázatértékelést végez, és intézkedéseket vezet be a kockázatok csökkentése érdekében. A hozott intézkedések megfelelő szintű biztonságot nyújtanak, beleértve az adatok bizalmas kezelését, és figyelembe veszik a technika jelenlegi állását. Az adatbiztonsági kockázat felmérése során az Adatkezelő mérlegeli a személyes adatok kezelése jelentette olyan kockázatokat – mint például a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés –, amelyek többek között fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkhoz vezethetnek.
 18. Az ügyfélnek joga van joga, hogy hozzáférjen a rá vonatkozó személyes adatokhoz, azokat helyesbítse, töröltesse vagy korlátozza azok kezelését, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint bármikor visszavonhatja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását azzal, hogy ez nem befolyásolja a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét. Ebből a célból a kérelmeket az ado@clico.pl e-mail-címen, a 123783700-ás telefonszám 1121-es mellékén, vagy postán, az ul. Oleandry 2, 30-063 Krakow címen lehet előterjeszteni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol az érintett kérelmére, és amennyiben nem kívánja teljesíteni az adott személy kérését, az elutasítást az adott határidőn belül indokolja. Az Adatkezelő ugyanolyan formában válaszol, amilyen formában a kérelmet vagy az érdeklődést benyújtották.
 19. Az átláthatósági alapelvvel összhangban az Adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleit a személyes adataik kezeléséről. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatok védelméről szóló információk hozzáférhetők, egyértelműek és érthetők. Az Adatkezelő különösen az Adatkezelő személyéről és az adatkezelés céljáról tájékoztatja az érintetteket. Az Adatkezelő minden szükséges információt megad annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok megbízható és átlátható feldolgozását, figyelembe véve a személyes adatok feldolgozásának konkrét körülményeit és hátterét. Ezeket az információkat elektronikus úton is közölhetjük, például a honlapon keresztül. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a személyes adatok megadása kötelező-e, és hogy milyen következményekkel jár az adatszolgáltatás elmaradása. Ezeket az információkat elektronikus úton is közölhetjük, például a honlapon keresztül. Az Adatkezelő az adatgyűjtéskor adja meg az érintett személyes adatainak feldolgozására vonatkozó információkat.
 20. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatok elégségesek és megfelelőek legyenek, valamint csak azadatkezelés céljából szükséges adatokra korlátozódjanak, illetve a tárolási idejük a lehető legrövidebb legyen.
 21. Az Adatkezelő évente egyszer felülvizsgálatot rendel el annak érdekében, hogy ne tároljon személyes adatokat a szükségesnél hosszabb ideig. A rendszeres felülvizsgálat és a folyamatos adatkezelés következtében, az Adatkezelő intézkedik a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről, amennyiben azok helytelenek vagy a további kezelésüknek nincs jogalapja.
 22. Az adatkezelés az érintett beleegyezésén vagy egyéb jogszabályban előírt jogalapon alapul, beleértve az olyan szerződés teljesítését, amelyben az érintett az egyik fél, vagy ha a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérte intézkedések megtételét. A hozzájárulásnak önkéntesnek, egyértelműnek és pontosnak kell lennie.
 23. Amennyiben az adatkezelésre a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó kötelezettség teljesítése érdekében, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából van szükség, akkor az adatkezelés az európai uniós vagy a lengyel jogszabályokon alapul.
 24. Az Adatkezelő nyilvántartást hoz létre és vezet az adatkezelési tevékenységekről. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában az Adatkezelő feltünteti a feldolgozott adatokat, az érintett személyt, illetve a feldolgozás célját, idejét és helyét, valamint a biztonsági intézkedéseket. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában az Adatkezelő szintén feltünteti, hogy ki fér hozzá az adatokhoz, és milyen alapon továbbítják azokat harmadik felek részére.
 25. Az Adatkezelő feltünteti a Vállalat jogos érdekeit, amelyek lehetővé teszik, hogy belső adminisztrációs célokból továbbíthassák a személyes adatokat a cégcsoporton belül. Ez szintén érvényes az ügyfelek és az alkalmazottak személyes adataira.
 26. Személyes adatok archiválása vagy további feldolgozása, illetve statisztikai célok esetén az Adatkezelő meghatározza, hogy a feldolgozási művelet eleget tesz-e a jogi szabályozásnak és a feldolgozás eredeti céljainak. Ebben az esetben az Adatkezelő többek között a következő szempontokat veszi figyelembe: a személyes adatok gyűjtésének céljai és a tervezett további adatkezelés céljai közötti esetleges kapcsolatokat; a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, többek között azokat az észszerű indokokat, amelyek szerint az érintettek elvárhatják az adatok további felhasználását az Adatkezelővel fennálló kapcsolatuk alapján; a személyes adatok természetét; az adatok tervezett további kezelésének az esetleges következményeit az érintettekre nézve; és a megfelelő biztonsági intézkedések meglétét az eredeti feldolgozás és a kívánt további feldolgozás során egyaránt.
 27. Amennyiben a személyes adatokat egy eltérő címzettnek továbbítják, az első ilyen alaklommal az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet erről a tényről. Ha az Adatkezelő a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően az érintettet erről az eltérő célról és minden egyéb szükséges tudnivalóról tájékoztatnia kell.
 28. Az adatok csak a GDPR rendelkezéseivel összhangban továbbíthatók harmadik országokba. Az Adatkezelőnek meg kell győződnie arról, hogy a harmadik országokkal érvényben legyen egy olyan megállapodás, amely tartalmazza az Európai Unió által elfogadott adatvédelmi feltételeket.
 29. Az Adatkezelő együttműködik az illetékes felügyeleti hatóságokkal minden olyan intézkedéssel kapcsolatban, amelyek a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak való megfelelőségre irányulnak. Az Adatkezelő együttműködik az illetékes felügyeleti hatósággal, és kérés esetén hozzáférést biztosít részére az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásához a feldolgozási műveletek nyomon követése céljából. Az Adatkezelő beadványokat nyújt be a felügyeleti hatóságok részére a jogszabályokban – beleértve többek között a GDPR rendelkezéseiben – előírt mértékben.
 30. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, hogy a szükséges megelőző intézkedéseket megtehessék. Az tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az információkat az észszerűség keretein belül a lehető leghamarabb az érintettek rendelkezésére kell bocsátani – mindezt a felügyeleti hatósággal szorosan együttműködve, figyelemmel az adott hatóság és egyéb illetékes hatóságok útmutatásaira.
 31. A személyes adatok feldolgozásának biztonsága érdekében az Adatkezelő megteszi a harmadik országokkal és együttműködő jogi személyekkel érvényben lévő megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek bevezetéséhez szükséges intézkedéseket. Ebből a célból az Adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja az adott megállapodások rendelkezéseit, és a jogszabályoknak megfelelő feltételeket határoz meg.
 32. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy módosítsa ezt az Adatfeldolgozási és adatbiztonsági szabályzatot.
 33. Amennyiben kérdése van vagy aggodalma merül fel az Adatfeldolgozási és adatbiztonsági szabályzattal kapcsolatban, kérjük, írjon a ado@clico.pl e.mail-címre.
 34. Ezt a dokumentumot 2018. május 24-én a Vállalat Igazgatótanácsa határozattal jóváhagyta, és 2018. május 25-én lépett hatályba.

 

CLICO SP. Z O.O. SÜTIKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. A CLICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (bejegyzett székhely Krakkóban az ul. Oleandry 2, 30-063 Krakow címen, a Nemzeti Cégjegyzék 11. sz. vállalkozási részébe a Krakow-Śródmieście Kerületi Bíróság által a KRS no. 0000107000, NIP 6770009678 adószámmal, PLN 51.000,00 részvénytőkével bejegyezve) ezúton tájékoztatja, hogy a www.clico.pl honlapon („Honlap”) sütiket használ.

 

 1. A sütik számítógépes adatok – többek között szöveges fájlok –, amelyek a Honlap a felhasználó végponti eszközén tárol, és amelyek a Honlap weboldalainak használatára vonatkoznak. A sütik általában tartalmazzák a honlap nevét, ahonnan származnak, az eszközön való tárolásuk időtartamát és egy egyedi azonosítószámot.
 2. A sütiket a következő célokra használjuk:

a Honlap oldalain megjelenő tartalom módosítása a felhasználó beállításainak megfelelően és a weboldalhasználat optimalizálása érdekében; a sütik lehetővé teszik a Honlap felhasználói eszközének beazonosítását, így az egyéni szükségleteknek megfelelően jelenik meg a weboldal;

 1. statisztikák létrehozása, amelyek segítenek megérteni, hogy a Honlap felhasználói hogyan használják a weboldalakat, így fejleszteni tudjuk a szerkezetüket és a tartalmaikat;
 2. adatok átadása harmadik feleknek és felhasználók átirányítása harmadik felek honlapjaira, többek között a közösségi médiák weboldalaira.
 3. A Clico Sp. z o.o. által használt sütik nem tárolják a Honlap felhasználóinak személyes adatait.
 4. Amikor egy felhasználó első alkalommal látogat el a Honlapra, a Honlap engedélyt kér tőle, hogy eltárolhassa a sütiket, amelyeket csak akkor engedélyez, ha a felhasználó ehhez hozzájárul. Az eljárás során egy szalag jelenik meg a Honlap főoldalán, amely tájékoztatja felhasználót arról, hogy az adott weboldal további böngészésével hozzájárul, hogy a Honlap sütiket helyezzen el az eszközön. A felhasználó bármikor visszavonhatja a hozzájárulását azzal, hogy úgy módosítja a böngésző beállításait, hogy azok blokkolják a sütik mentését; ez a művelet semmilyen költséggel nem jár a szokásos adatátviteli költségeken felül. A böngésző beállításaiban a felhasználó azt is megadhatja, hogy a sütiket csak akkor mentse el, ha a felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. A Clico Sp. z o.o. felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a sütik segítségével végzett adatok elmentéséhez és feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása csak azon a számítógépen és böngészőn érvényes, ahol az adott beállításokat megadta.
 5. A Felhasználó bármikor módosíthatja a sütibeállításokat. Az ilyen beállításokat be lehet úgy állítani, hogy ne támogassa az automatikus sütiket, azaz hogy blokkolja a sütiket, vagy hogy az eszközön használt böngésző minden egyes alkalommal tájékoztassa a felhasználót, amikor sütiket helyez el. A sütik támogatásának lehetőségeiről és típusairól részletes tájékoztatást a szoftver (böngésző) beállításai között talál.
 6. A felhasználó megváltoztathatja a sütik tárolására és fogadására vonatkozó feltételeket úgy, hogy átállítja a böngésző – például az Internet Explorer, a Mozilla Firefox, a Chrome vagy a Safari – beállításait.